Tháng Hai 20, 2024

_______ is the study of the Earth’s physical features and the people, plants, and animals that live in different regions of the world.

_______ is the study of the Earth’s physical features and the people, plants, and animals that live in different regions of the world.

A. Science

B. Geography

C. History

D. Technology

B là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch: Một môn học mà học về các đặc điểm thuộc về vật chất của Trái Đất và con người, thực vật và động vật sống trên các vùng miền khác nhau của thế giới.

Suy ra môn Địa lý (Geography)

Các đáp án còn lại:

Science: môn Khoa học

History: Lịch sử

Technology: Công nghệ