Tháng Hai 29, 2024

_______ sure that you follow the instructions carefully.

_______ sure that you follow the instructions carefully.

A. Believe

B. Try

C. Do

D. Make

D là đáp án đúng

Lời giải:

Cụm từ “Make sure that …”: hãy đảm bảo rằng …

Tạm dịch: Hãy đảm bảo rằng bạn làm theo hướng dẫn một cách cẩn thận.