Tháng Hai 22, 2024

________________of all the staff, I would like to wish you a happy retirement.

________________of all the staff, I would like to wish you a happy retirement.

A. Instead

B. In place

C. On behalf

D. On account

Đáp án: C

Giải thích: on be half of: thay mặt cho

Dịch: Thay mặt tất cả nhân viên, tôi mong ông có một kì nghỉ hưu vui vẻ.