Tháng Hai 29, 2024

A chronic lack of sleep may make us irritable and reduces our motivation to work.

A chronic lack of sleep may make us irritable and reduces our motivation to work.

A. uncomfortable

B. responsive

C. calm

D. miserable

C là đáp án đúng

Lời giải:

irritable: cáu kỉnh, khó chịu >< calm: bình tĩnh