Tháng Hai 21, 2024

A university is an institution of higher education and research, which grants ______ degrees at all levels in a variety of subjects.

A university is an institution of higher education and research, which grants ______ degrees at all levels in a variety of subjects.

A. secondary

B. optional

C. academic

D. vocational

C là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch:

Một trường đại học là một tổ chức giáo dục và nghiên cứu đại học, nơi cấp bằng đại học ở tất cả các cấp trong nhiều môn học.