Tháng Hai 29, 2024

According to the boss, John is the most _______ for the position of executive secretary.

According to the boss, John is the most _______ for the position of executive secretary.

A. supportive

B. caring

C. suitable

D. comfortable

C là đáp án đúng

Lời giải:

Dựa vào nghĩa trong câu: Theo ông chủ, John là người [B]thích hợp[/B] nhất cho vị trí thư kí điều hành.

Vậy đáp án đúng là C.

Các đáp án còn lại:

Supportive: khuyến khích, đem lại sự giúp đỡ

Caring: chu đáo

Comfortable: thỏa mái, dễ chịu