Tháng Hai 29, 2024

Animals on earth fascinate us with their beauty, their grace and their speed.

Animals on earth fascinate us with their beauty, their grace and their speed.

A. improve

B. captivate

C. satisfy

D. amuse

B là đáp án đúng

Lời giải:

fascinate = captivate (v) mê hoặc, thôi miên