Tháng Hai 22, 2024

Any pupil caught ______ was made to stand at the front of the class.

Any pupil caught ______ was made to stand at the front of the class.

A. Misbehave

B. misbehaved

C. misbehaviour

D. misbehaving

D là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch:

Bất kì học sinh nào bị bắt gặp cư xử không đúng đắn đều bị đứng trước lớp.