Tháng Hai 18, 2024

At the _______ level, you can join three-year or four-year colleges.

At the _______ level, you can join three-year or four-year colleges.

A. primary

B. secondary

C. postgraduate

D. undergraduate

D là đáp án đúng

Lời giải:

Primary: tiểu học, cấp 1

Secondary: trung học, cấp 2

Postgraduate: sau đại học

Undergraduate: đại học