Tháng Hai 29, 2024

Belinda missed a few months of school because of illness and found it difficult to keep ______ with her classmates.

Belinda missed a few months of school because of illness and found it difficult to keep ______ with her classmates.

A. on

B. off

C. down

D. up

D là đáp án đúng

Lời giải:

keep up with: theo kịp với

Tạm dịch

Belinda đã bỏ lỡ vài tháng học ở trường do bệnh và thấy được sự khó khăn để theo kịp các bạn cùng lớp.