Tháng Hai 20, 2024

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions. I think it’s impossible to abolish school examinations. They are necessary to evaluate students’ progress.

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

I think it’s impossible to abolish school examinations. They are necessary to evaluate students’ progress.

A. continue

B. extinguish

C. organize

D. stop

A là đáp án đúng

Lời giải:

Kiến thức: Từ trái nghĩa

abolish (v): thủ tiêu, bãi bỏ, hủy bỏ

A. continue (v): tiếp tục, duy trì

B. extinguish (v): dập tắt, làm tiêu tan

C. organize (v): tổ chức

D. stop (v): ngừng, dừng lại

=> abolish >< continue

Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng không thể hủy bỏ các kỳ thi ở trường. Chúng cần thiết để đánh giá sự tiến bộ của sinh viên.