Tháng Hai 29, 2024

[B]Participants [/B]from 100 countries go to the Olympic Games.

[B]Participants [/B]from 100 countries go to the Olympic Games.

A. People who represent.

B. People who come

C. People who take part in

D. People who are athletes

C là đáp án đúng

Lời giải:

participants = people who take part in (n) người tham gia