Tháng Hai 29, 2024

Doctors are supposed to _______ responsibility for human life.

Doctors are supposed to _______ responsibility for human life.

A. do

B. take

C. rush

D. join

B là đáp án đúng

Lời giải:

Ta có cụm từ “[B]take [/B]responsibility: chịu trách nhiệm

Tạm dịch: Bác sĩ phải chịu trách nhiệm về tính mạng con người.