Tháng Hai 29, 2024

During the five- decade history the Asian Games have been advancing in all aspects.

During the five- decade history the Asian Games have been advancing in all aspects.

A. holding at

B. holding back

C. holding to

D. holding by

B là đáp án đúng

Lời giải:

advancing: thúc đẩy >< holding back: ngăn cản ai làm gì