Tháng Hai 29, 2024

Every day thousands of ______ fly the Atlantic for negotiations with American firms.

Every day thousands of ______ fly the Atlantic for negotiations with American firms.

A. merchants

B. dealers

C. businessmen

D. tradesmen

C là đáp án đúng

Lời giải:

A: thương gia

B: đại lý

C: doanh nhân

D: thương nhân