Tháng Hai 18, 2024

He _________ that media company for five years.

He _________ that media company for five years.

A. has managed

B. manages

C. managed

D. is managing

Đáp án: A

Giải thích: câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có trạng từ “for”

Dịch: Anh ấy đã quản lý được công ty truyền thông này được 3 năm.