Tháng Hai 29, 2024

He offered to ______ her a hand as the suitcase was too heavy for her to carry.

He offered to ______ her a hand as the suitcase was too heavy for her to carry.

A. lend

B. show

C. loan

D. borrow

A là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch: Anh ta đề nghị giúp cô ấy một tay vì chiếc va li của cô ấy quá nặng để mang đi được.