Tháng Hai 29, 2024

He spoke so quickly that I didn’t ______ what he said.

He spoke so quickly that I didn’t ______ what he said.

A. receive

B. accept

C. listen

D. catch

D là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch: Anh ấy nói nhanh đến nỗi tôi không thể nghe kịp những gì anh ta đã nói.