Tháng Hai 29, 2024

He was a much older tennis player but he had the great ______ of experience.

He was a much older tennis player but he had the great ______ of experience.

A. advantage

B. deal

C. value

D. profit

A là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch: Anh ấy là một tay vợt lớn tuổi hơn nhiều nhưng anh ấy có lợi thế về kinh nghiệm.