Tháng Hai 20, 2024

Her thoughtless comments made him very angry.

Her thoughtless comments made him very angry.

A. honest

B. kind

C. pleasant

D. thoughtful

D là đáp án đúng

Lời giải:

thoughtful: chín chắn, biết suy nghĩ >< thoughtless: vô tâm, không chín chắn