Tháng Hai 18, 2024

His brother refuses to even listen to anyone else’s point of view. He is very _______.

His brother refuses to even listen to anyone else’s point of view. He is very _______.

A. narrow-minded

B. absent-minded

C. open-minded

D. kind-hearted

A là đáp án đúng

Lời giải:

Kiến thức: Từ vựng

A. narrow-minded (adj): hẹp hòi

B. absent-minded (adj): mất trí

C. open-minded (adj): phóng khoáng

D. kind-hearted (adj): nhân hậu

Tạm dịch: Anh trai của anh ấy từ chối lắng nghe quan điểm của bất cứ ai. Anh ta rất hẹp hòi.