Tháng Hai 22, 2024

His mother enjoys ____________ this drama series on television.

His mother enjoys ____________ this drama series on television.

A. watching

B. going

C.doing

D. having

Đáp án: A

Giải thích: watch a series: xem 1 bộ phim dài tập

Dịch: Mẹ anh ấy thích xem bộ phim dài tập này trên ti vi.