Tháng Hai 29, 2024

I do not think there is a real ______ between men and women at home as well as in society.

I do not think there is a real ______ between men and women at home as well as in society.

A. attitude

B. value

C. measurement

D. equality

D là đáp án đúng

Lời giải:

Attitude: thái độ

Value: giá trị

Measurement: đo đạc

Equality: bình đẳng

Tạm dịch: Tôi không nghĩ rằng có một sự công bằng thật sự giữa đàn ông và đàn bà ở nhà cũng như ngoài cộng đồng.

Đáp án D là hợp lí về nghĩa nhất.