Tháng Hai 22, 2024

I feel that learning English will help my chances of promotion at work.

I feel that learning English will help my chances of promotion at work.

A. improve

B. minimize

C. widen

D. facilitate

B là đáp án đúng

Lời giải:

help: tăng cường, mở rộng (cơ hội) >< minimize: thu nhỏ, giảm thiểu