Tháng Hai 29, 2024

I got a diploma in business administration, but still sometimes wish I had been able to go to university and get a _________.

I got a diploma in business administration, but still sometimes wish I had been able to go to university and get a _________.

A. certificate

B. diploma

C. degree

D. scholarship

C là đáp án đúng

Lời giải:

Certificate: giấy chứng nhận

Diploma: chứng chỉ, bằng cấp (thường sau một khóa học ngắn hạn)

Degree: bằng đại học và các loại bằng sau đại học

Scholarship: học bổng