Tháng Hai 20, 2024

I have a modest little glass fish tank where I keep a variety of small fish.

I have a modest little glass fish tank where I keep a variety of small fish.

A. moderate

B. limited

C. narrow

D. large

D là đáp án đúng

Lời giải:

modest: nhỏ nhắn, khiêm tốn >< large: to lớn