Tháng Hai 29, 2024

I prefer ___________ abroad to travelling within the country.

I prefer ___________ abroad to travelling within the country.

A. going

B. to go

C.go

D. went

Đáp án:

Giải thích:

Dịch:

[b style=”color: green;”]Question :

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc prefer Ving to Ving: thích làm gì hơn làm gì

Dịch: Tôi thích đi nước ngoài hơn là du lịch trong nước