Tháng Hai 29, 2024

I told you clearly and [B]definitely [/B]not to write your answers in pencil, Smith!

I told you clearly and [B]definitely [/B]not to write your answers in pencil, Smith!

A. altogether

B. specifically

C. thoroughly

D. considerably

C là đáp án đúng

Lời giải:

Clearly and definitely: rõ ràng và dứt khoát = thoroughly: một cách hoàn toàn