Tháng Hai 29, 2024

I usually buy my clothes ________. It’s cheaper than going to the dress maker.

I usually buy my clothes ________. It’s cheaper than going to the dress maker.

A. on the shelf

B. on the house

C. in public

D. off the peg

D là đáp án đúng

Lời giải:

Kiến thức: Thành ngữ

A. on the shelf : xếp xó, bỏ đi

B. on the house: miễn phí, không tính tiền

C. in public: giữa công chúng, công khai

D. off the peg: may sẵn (quần áo)

Tạm dịch: Tôi thường mua quần áo may sẵn. Nó rẻ hơn so với việc đến chỗ may đo quần áo.