Tháng Hai 29, 2024

I washed this dress and the colour _____.

I washed this dress and the colour _____.

A. escaped

B. removed

C. flowed

D. ran

D là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch:

Tôi đã giặt chiếc đầm này và màu đã trôi.