Tháng Hai 29, 2024

If people stop using ________ for fishing, a lot of sea creatures will be preserved.

If people stop using ________ for fishing, a lot of sea creatures will be preserved.

A. pesticides

B. dynamite

C. garbage

D. resources

B là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch:

Nếu con người ngừng sử dụng thuốc nổ cho việc đánh bắt cá, nhiều sinh vật biển sẽ được giữ gìn.