Tháng Hai 29, 2024

If the boy had ______ the dog alone it wouldn’t have bitten him.

If the boy had ______ the dog alone it wouldn’t have bitten him.

A. set

B. left

C. put

D. had

B là đáp án đúng

Lời giải:

Left …. alone: để ai đó một mình, cô đơn