Tháng Hai 29, 2024

If you are bitten by a poisonous snake, it is necessary to be given an ______ as quickly as possible.

If you are bitten by a poisonous snake, it is necessary to be given an ______ as quickly as possible.

A. analgesic

B. antibiotic

C. antiseptic

D. antidote

D là đáp án đúng

Lời giải:

A: thuốc giảm đau

B: thuốc kháng sinh

C: thuốc sát trùng

D: thuốc giải độc

Tạm dịch: Nếu bạn bị rắn độc cắn thì cần thiết phải có thuốc giải độc càng nhanh càng tốt.