Tháng Hai 29, 2024

I’m afraid you have no _____ but to come along with us.

I’m afraid you have no _____ but to come along with us.

A. permission

B. choice

C. selection

D. election

B là đáp án đúng

Lời giải:

No choice: không có sự lựa chọn nào