Tháng Hai 29, 2024

It is time to ______ the table for dinner.

It is time to ______ the table for dinner.

A. place

B. lay

C. lay out

D. put out

B là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch: Đã đến lúc dọn bàn ra ăn tối.