Tháng Hai 29, 2024

It was a difficult tune, but we never [B]gave up[/B] hope. [I](Tìm từ đồng nghĩa)[/I]

It was a difficult tune, but we never [B]gave up[/B] hope. [I](Tìm từ đồng nghĩa)[/I]

A. stopped

B. continued

C. had

D. offered

A là đáp án đúng

Lời giải:

Give up = stop