Tháng Hai 29, 2024

It was a long time before the cut on my hand _____ completely.

It was a long time before the cut on my hand _____ completely.

A. healed

B. sank

C. improved

D. repaired

A là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch:

Rất lâu sau vết cắt trên tay tôi mới lành hẳn.