Tháng Hai 29, 2024

Let me know if any difficulties _______.

Let me know if any difficulties _______.

A. arise

B. come

C. rise

D. happen

A là đáp án đúng

Lời giải:

arise: nảy sinh, nổi lên

rise: tăng lên, lên cao