Tháng Hai 29, 2024

Many people were injured when the building……….

Many people were injured when the building……….

A. collapsed

B. destroyed

C. struck

D. erupted

A là đáp án đúng

Lời giải:

collapsed: sụp đổ

destroyed: phá hoại

struck: đánh đập

erupted: nổ ra (chiến tranh), phun (núi lửa)

Tạm dịch: Rất nhiều người đã bị thương khi tòa nhà sụp đổ.