Tháng Hai 22, 2024

Many scientists agree that global warming poses great threats to all species on Earth.

Many scientists agree that global warming poses great threats to all species on Earth.

A. irritations

B. annoyances

C. fears

D. risks

D là đáp án đúng

Lời giải:

threat = risk (n) sự đe dọa