Tháng Hai 21, 2024

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question There was a long period without rain in the countryside last year so the harvest was poor.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question

There was a long period without rain in the countryside last year so the harvest was poor.

A. famine

B. flood

C. epidemic

D. drought

D là đáp án đúng

Lời giải:

Kiến thức: Từ vựng

long period without rain: khoảng thời gian dài không có mưa

A. famine (n): nạn đói kém

B. flood (n): lũ lụt, nạn lụt

C. epidemic (n): bệnh dịch

D. drought (n): hạn hán

Tạm dịch: Có một khoảng thời gian dài không có mưa ở vùng nông thôn vào năm ngoái nên sản lượng thu hoạch rất kém.