Tháng Hai 29, 2024

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) of the following question There has been a hot debate among the scientists relating to the pros and cons of using robotic probes to study distant objects in space.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) of the following question

There has been a hot debate among the scientists relating to the pros and cons of using robotic probes to study distant objects in space.

A. problems and solutions

B. causes and effects

C. solutions and limitations

D. advantages and disadvantages

D là đáp án đúng

Lời giải:

Kiến thức: Thành ngữ

pros and cons: những mặt lợi và hại

A. problems and solutions: những vấn đề và giải pháp

B. causes and effects: nguyên nhân và ảnh hưởng

C. solutions and limitations: các giải pháp và hạn chế

D. advantages and disadvantages: những thuận lợi và khó khăn

Tạm dịch: Đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các nhà khoa học liên quan đến những lợi ích và tác hại của việc sử dụng các robot thăm dò để nghiên cứu các vật thể ở xa trong không gian.