Tháng Hai 22, 2024

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. The palace was badly damaged by fire, but was eventually restored to its original splendor.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The palace was badly damaged by fire, but was eventually restored to its original splendor.

A. renovated

B. refurbished

C. strengthened

D. devastated

D là đáp án đúng

Lời giải:

Kiến thức: Từ vựng

be restored (v): được tu sửa, khôi phục

A. renovated: được cải tạo

B. refurbished: được tân trang

C. strengthened: được làm cho kiên cố, vững chắc

D. devastated: bị phá hủy

=> be restored >< be devastated

Tạm dịch: Cung điện đã bị hư hại nặng nề bởi vụ cháy, nhưng cuối cùng đã được khôi phục lại vẻ tráng lệ ban đầu.