Tháng Hai 29, 2024

Mathematics and Literature are…………..subject in high schools.

Mathematics and Literature are…………..subject in high schools.

A. adding

B. compulsory

C. optional

D. religious

B là đáp án đúng

Lời giải:

adding: thêm vào

compulsory: bắt buộc

optional: lựa chọn

religious: tôn giáo

Tạm dịch: Toán và Ngữ văn là bắt buộc môn học ở trường THPT.