Tháng Hai 20, 2024

Much to their surprise everything went according to _____.

Much to their surprise everything went according to _____.

A. arrangement

B. proposal

C. agreement

D. plan

D là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch: Họ rất ngạc nhiên khi mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.