Tháng Hai 22, 2024

My responsibility is to ___________ my little brothers.

My responsibility is to ___________ my little brothers.

A. take over

B. join hands

C. work together

D. take care of

D là đáp án đúng

Lời giải:

Kiến thức: Cụm động từ

A. take over: tiếp quản

B. join hands: chung tay cùng làm

C. work together: làm cùng nhau

D. take care of: chăm sóc

Tạm dịch: Trách nhiệm của tôi là chăm sóc các em trai của tôi.