Tháng Hai 29, 2024

Pedestrians are supposed to walk on the……………..

Pedestrians are supposed to walk on the……………..

A. road

B. side

C. pavement

D. street

C là đáp án đúng

Lời giải:

road: đường

side: bên cạnh

pavement: vỉa hè

street: đường phố

Tạm dịch: Người đi bộ phải đi trên vỉa hè