Tháng Hai 29, 2024

Peter didn’t mean to be disrespectful to his teacher. He just couldn’t control his temper.

Peter didn’t mean to be disrespectful to his teacher. He just couldn’t control his temper.

A. Showing lack of trust

B. showing impolite behavior

C. Showing nervousness

D. showing lack of attention

B là đáp án đúng

Lời giải:

disrespectful = showing impolite behavior: có thái độ không tôn trọng