Tháng Hai 19, 2024

Rapid run-off would cause frequent floods and leave little water during fry seasons.

Rapid run-off would cause frequent floods and leave little water during fry seasons.

A. Bad

B. Weak

C. Slow

D. Ugly

C là đáp án đúng

Lời giải:

rapid: nhanh chóng >< slow: chậm chạp