Tháng Hai 29, 2024

School uniform is compulsory in most of VNese schools.

School uniform is compulsory in most of VNese schools.

A. depended

B. optional

C. obligatory

D. required

B là đáp án đúng

Lời giải:

compulsory (a) bắt buộc >< optional (a) có thể lựa chọn